Po naszym ostatnim artykule dotyczącym przetargu w sprawie strefy przemysłowej (vide Budowa strefy przemysłowej potrwa nawet 730 dni. Ruszył przetarg) pojawiło się wile pytań w przestrzeni publicznej. Dotarliśmy do Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji za który gmina zapłaciła prawie 122 tys. zł. 

Tu powstanie strefa, fot. na podstawie Google Earth

Jak możemy przeczytać w dokumencie PFU "Uzbrojenie terenu planowanej strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów" strefa przemysłowa będzie zlokalizowana w Porajowie na 40 działkach, z czego 27 należy do gminy, 9 jest prywatnych, 2 o skarbu państwa i 2 do Powiatu Zgorzeleckiego. Obszar objęty zadaniem inwestycyjnych zlokalizowany jest w południowo zachodniej części wsi Porajów. Obecnie teren przewidziany pod realizację inwestycji w przeważającej części stanowią pola uprawne oraz nieużytki. 

Jaki informuje program zadanie inwestycyjne ma na celu umożliwienie rozpoczęcia kolejnych inwestycji związanych z zabudową przemysłowo – usługową działek zlokalizowanych w obrębie wydzielonej strefy przemysłowej. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakresie zlecenia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Inwestycji zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestycja realizowana będzie w zakresie budowy infrastruktury drogowej dróg gminnych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej z miejscową retencją oraz instalacji oświetlenie zewnętrznego. Celem programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie planowanych kosztów prac projektowych oraz wykonania robót mających na celu uzbrojenie terenu przyszłej strefy ekonomicznej zlokalizowanej w Gminie Bogatynia, w rejonie Styku Trzech Granic w obrębie miejscowości Porajów i Kopaczów, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi transgranicznej Nr 332 (łączącej czeską drogę nr 35 z niemiecką drogą Nr B178). Szacunkowa długość sieci drogowej, jak i wodno-kanalizacyjnej to 2.500,00 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej budowy infrastruktury komunikacyjnej wraz z infrastrukturą podziemną w postaci odcinków sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz instalacją oświetlenia drogowego. Konieczne jest również uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, oraz zezwoleń, niezbędnych do realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Następnie wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury objętej dokumentacją projektową i sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Planowany do budowy odcinek drogi stanowić będzie ciąg drogi gminnej. Początek biegu drogi prowadzony będzie od zjazdu z ronda zlokalizowanego na drodze transgranicznej przed miejscowością Kopaczów poprzez krótki odcinek łącznika komunikacyjnego, który prowadzony będzie wzdłuż drogi powiatowej do wjazdu na teren inwestycyjny strefy. Następnie planowana komunikacja drogowa prowadzona będzie przejazdowo przez teren inwestycyjny, aż do istniejącej drogi gminnej ul. Poniatowskiego. Infrastruktura sieciowa w obrębie strefy przemysłowej powinna pokrywać się z pasem drogowym. Pozostałe odcinki sieci będą zaprojektowane i wykonać zgodnie z ustaleniami z ich właścicielem lub zarządcą. 

Zgodnie z założeniami całkowita długość drogi do zaprojektowania i wykonania w zależności od przyjętego rozwiązania koncepcyjnego wynosi około 2,5 km, oświetlenie drogowe 2500 mb, długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 2.800 m, długość sieci wodociągowej około ok. 3.500 m, długość sieci kanalizacji deszczowej ok. 3.000 m.

Inwestycja potrwa 770 dni (po wyłonieniu wykonawcy) i będzie dofinansowana z rządowego programu kwotą 93 mln zł. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.