Pod koniec sierpnia br. pisaliśmy w artykule Revita i wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia bogatynian o wpływie nielegalnego składowiska odpadów Revita na bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Bogatyni. Sprawa ma ciąg dalszy - zajmuje się nią m.in . komisja ds. obywatelskich i rozwoju od przewodnictwem Zbigniewa Szatkowskiego. 

Revita, rok 2021, fot. czytelnik

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu komisji przewodniczący komisji Zbigniew Szatkowski przypomniał, że 16 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju został złożony wniosek nr 70, dot. rozpoczęcia procedur niezbędnych do fizycznego usunięcia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców poprzez likwidację dzikiego wysypiska Revita. Przywołał wyniki badań, które przeprowadzone były w roku 2014 i 2015, oraz wyniki oględzin przeprowadzonych w 2019 r. Oznacza to, że konkretne wyniki dotyczące badania wody, gleby i powietrza przeprowadzone były 8 lat temu, co wydaje się poważną luką przestrzeni czasowej. Z uwagi na powyższe należy rozważyć zlecenie przeprowadzenia poboru próbek i przeprowadzenie badań przez niezależne i atestowane laboratorium celem pozyskania stosownych i oczekiwanych wyników. Komisja oczekuje z niecierpliwością na realizację wniosku komisji w sprawie pozyskania informacji od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wniosek w tej sprawie został zawarty w treści protokołu nr 102 i wysłany 14 sierpnia 2023 r. 

Dokumenty pozyskane przez komisję to m.in. odpowiedź z Wydz. OŚGK na wniosek nr 70 z dnia 15 lutego 2021 r. (informacja z WIOŚ w Jeleniej Górze o przeprowadzonych działaniach kontrolnych na terenie Revity), odpowiedź z Wydz. OŚGK na wniosek nr 70 z dnia 2 marca 2021 r. (informacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu o przeprowadzonych działaniach kontrolnych na terenie Revity i kosztach usunięcia zdeponowanych odpadów) oraz odpowiedź Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni dot. rodzaju schorzeń będących przyczyną zgonów mieszkańców z terenu miasta i gminy Bogatynia,

Wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni jest nawiązaniem do zestawień demograficznych za okres 10 ostatnich lat w kontekście narodzin i zgonów mieszkańców gminy Bogatynia, z których wynika bardzo znaczący wskaźnik zgonów nad narodzinami. Jest także próbą odnalezienia odpowiedzi czy można jednoznacznie określić udział w tym zjawisku nielegalnego składowiska odpadów a jaki może być udział z tytułu innych czynników takich jak: starzenie się społeczeństwa, covid, migracja społeczeństwa.

Komisja zgodziła się z opinią Dyrektora, że SP ZOZ w Bogatyni nie jest placówką badawczą i nie gromadzi danych do celów analitycznych. Dane dotyczące rodzajów schorzeń powodujących zgony wraz z kodem ICD-10 wpisywane są do Karty Zgonu, która przekazywana jest przez rodzinę zmarłego do USC celem wydania aktu zgonu. Dlatego też Burmistrz wraz z Radą Miejską powinien zastanowić się nad sposobem przeprowadzenia analizy danych związanych z niekorzystną dla gminy demografią, włączając w to zadanie ekspertów. Na dzień dzisiejszy komisja jest w posiadaniu danych dotyczących narodzin 
i zgonów z podziałem na płeć, wiek i środowisko zamieszkania. Jest to jedno z ważniejszych i pilniejszych zadań w celu ustalenia związków przyczynowo – skutkowych. 

Komisja ustaliła, że Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu w porozumieniu z władzami Miasta i Gminy Bogatynia podejmowało działania dotyczące monitorowania wysypiska opadów Revita. Na podstawie zgromadzonych dokumentów można stwierdzić, że żaden z organów państwa nie jest zainteresowany przejęciem tego problemu. Sprawa pozostaje nadal otwarta i niepokoi mieszkańców. Temat został podniesiony przez członków komisji z uwagi na to, że nie jest to mała ilość odpadów (jest to ok. 40 tys. ton). Ważne jest, aby doprowadzić do likwidacji składowiska odpadów. Warto zauważyć, że aktualnie w Polsce znajduje się ok. 400 nielegalnych składowisk odpadów. W ostatnim okresie okazało się, że marginalizowane są
i ukrywane w dużej mierze rzeczywiste zagrożenia wynikające ze składowania odpadów, pożarami, gaszeniem, dostępem osób niepowołanych, co wywołuje negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Niektórym samorządom, na których zlokalizowane są wysypiska, udało się pozyskać wsparcie rządowe z uwagi na znaczące środki związane 
z neutralizowaniem czy też usuwaniem tych zagrożeń. Sprawa Revity ma swoją długoletnią i nie zakończoną historię, dlatego też jest tak ważna dla bezpiecznej przyszłości obywateli naszej gminy. Czym innym jest decyzja środowiskowa, na podstawie której wydaje się pozwolenie a czym innym jest pozwolenie na składowanie odpadów. Gdyby była wydana decyzja środowiskowa, to wtedy musiałby być określony negatywny wpływ na środowisko i otoczenie i wszystkie te czynności i zobowiązanie inwestora do podjęcia wszystkich czynności które minimalizują negatywne skutki składowania tych odpadów (powinny być zrobione odcieki, powinny być przeprowadzane regularne badania powietrza, gleby, wody, monitorowanie tego co tam się dzieje). Powinna być prowadzona ewidencja gromadzonych odpadów na podstawie kodów i odpowiedniej klasyfikacji. Należy zadać pytanie: na jakiej podstawie zostało wydane pozwolenie na składowanie odpadów na tym terenie; jakie warunki techniczne zostały spełnione, że odpady można było tam gromadzić, jaki sposób chronieni byli mieszkańcy przed oddziaływaniem składowania tych odpadów i kto miał za zadanie i obowiązek monitorować to składowisko. Na podstawie  pozyskanych dokumentów można stwierdzić, że kontrole i badania były przeprowadzane w 2014 i 2015 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska delegatura w Jeleniej Górze, która wykazała szereg nieprawidłowości i naruszeń udzielonego zezwolenia. Starosta w 2015 r. wezwał spółkę do usunięcia tych naruszeń. Nic się nie zmieniło – teren nie jest zabezpieczony, ogrodzony, opisany i w dalszym ciągu stwarza zagrożenie. Zgodnie z odpowiedzią obecnego na posiedzeniu komisji pracownika Straży Miejskiej, teren jest regularnie sprawdzany. Pracownik Straży Miejskiej zobowiązał się do udzielenia pisemnej informacji na temat przeprowadzanych działań na terenie nielegalnego składowiska odpadów Revita.  Z uwagi na uwarunkowania biotechniczne z usytuowaniem Revity, brakiem kanalizacji ściekowej nieprawdziwym jest twierdzenie, że na powyższym obiekcie nie ma żadnych odcieków. Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni stwierdził, że na obecną chwilę nie można stwierdzić negatywnych skutków na zdrowie i życie mieszkańców – będzie można o tym mówić i badać za ok. 10-15 lat. Na chwilę obecną konieczne jest, aby przeprowadzić badania gleby, powietrza, wody pod kątem biotoksyczności wskazanego terenu.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.