Bogatyński szpital, fot. bogatynia.info.plW związku z bardzo trudną sytuacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dyrektor Roman Kulczycki zwrócił się do burmistrza o podjęcie działań, które mają zapewnić mieszkańcom gminy ciągłość świadczenia usług i należytą opiekę zdrowotną

Pismem z 1 marca 2012 r. p. Kulczycki zaapelował o jak najszybsze przyjęcie przez radę gminy i miasta sprawozdania z działalności zespołu oraz pokrycie straty finansowej, zgodnie z art. 59 nowej ustawy o działalności leczniczej (z 15 kwietnia 2011 r.). Z artykułu tego wynika, iż gmina może, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy zakładu (uwzględniający koszty amortyzacji). Jeżeli tego nie uczyni, gmina w ciągu kolejnych 12 miesięcy musi zdecydować o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji zakładu.

W uzasadnieniu dyrektor pisał, że wskutek utraty przez zespół płynności finansowej, w lutym konto SPZOZ zostało zajęte przez ZUS, a dostawy sprzętu medycznego i leków są wstrzymywane do czasu uregulowania należności. Stwierdzał również, iż zespół nie będzie w stanie wypłacić terminowo wynagrodzeń. Trudności pogłębia fakt, że nie zawarto ugody z NFZ w sprawie wypłaty nadwykonań za rok 2010.

Dyrektor Kulczycki informował także, iż SPZOZ nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, wymaganego przez nową ustawę. Przetarg ogłoszono w ubiegłym roku, lecz obecnej sytuacji finansowej zespół nie mógł przyjąć jedynej oferty – z PZU S.A. – na kwotę 252 tys. zł, toteż w lutym ogłoszono nowy przetarg, mający wyłonić ubezpieczyciela.

12 marca przewodniczący rady gminy i miasta, p. Stefaniak, zorganizował spotkanie, poświęcone działalności SPZOZ, z udziałem burmistrza i jego zastępcy, p. Stachyry, sekretarza gminy, p. Fryca, skarbnika gminy, p. Wysockiej, a ze strony zespołu – dyrektora oraz głównego księgowego, p. Gudowskiego. W dyskusji zdecydowano, że SPZOZ powinien zostać w dotychczasowej strukturze właścicielskiej, a w sierpniu zespół otrzyma 800 tys. zł na pokrycie straty.

P. Kulczycki został zobowiązany do podjęcia kroków oszczędnościowych oraz wyegzekwowania od NFZ kwot z tytułu nadwykonań za ubiegłe lata. Dyrektora zobowiązano także do rozważenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wdrożenia usług komercyjnych, jak też podjęcia działań w celu poprawy estetyki szpitala, w tym jego otoczenia.

Według sprawozdania, SPZOZ na dzień 31 grudnia 2011 miał ok. 4,266 mln zł zobowiązań. Około pół miliona z tych zobowiązań to pożyczka z 2007 roku na restrukturyzację zadłużenia (z BGK), która staje się wymagalna do spłaty w sierpniu 2015 r. Obecnie SPZOZ spłaca jedynie odsetki w kwocie 3,6 tys. zł co kwartał. Około 1,6 mln zł stanowiły zobowiązania przeterminowane.

W roku 2011 zespół wykazał stratę ok. 1,7 mln zł (w roku 2010 strata wyniosła ok. 674 tys. zł). Koszty – w stosunku do 2010 roku – wzrosły o ponad 400 tys. zł, a przychody zmalały o 600 tys. zł. Jednym z działań dla ratowania płynności finansowej SPZOZ było (na początku marca) wyrażenie przez radę gminy i miasta zgody na zmianę wierzyciela zespołu w stosunku do przeterminowanych wierzytelności.

Sprawozdanie z działalności zespołu rada gminy i miasta przyjmie na sesji 19 kwietnia.

Jerzy Wojciechowski

Podobne artykuły:


Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.