Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej przedstawiono sprawozdanie Straży Miejskiej w Bogatyni.

Fot. bogatynia.info.pl

SPRAWOZDANIE z działalności Straży Miejskiej w Bogatynia za 2023 rok

Teren naszego działania obejmuje zarówno miasto Bogatynia jak i wszystkie wsie na terenie gminy. W 2023 roku w związku z falą odejść strażników ze służby w wyniku prowadzonych naborów znacząco uzupełniono stan kadrowy. W chwili obecnej zatrudnionych jest 16 strażników miejskich z czego: 2 funkcjonariuszy pełni służbę na stanowisku kierowania i obsługi monitoringu, 2 funkcjonariuszy prowadzi dokumentację procesową oraz gospodarkę mandatową i postępowania windykacyjne co pozwala na realizację czynności służbowych i uzyskanie wyników w terenie przez 10 funkcjonariuszy. Stan etatowy na koniec 2023 roku wynosił 20 i 1/2 ,w tym 19 strażników, 1 i 1/2 etatu cywilnego: pracownik do spraw kadrowo - księgowych, główna księgowa.

Strażnicy w ramach swoich zadań nawiązują bezpośredni kontakt z mieszkańcami, Radami Osiedlowymi, Radami Sołeckimi i na bieżąco, w ramach posiadanych kompetencji, starają się pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Do codziennych zadań pełnionej służby w roku sprawozdawczym należała między innymi reakcja na przestrzeganie przepisów Ustawy

  • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego. Strażnicy zwracali szczególną uwagę na czystość przy posesjach, placówkach handlowych oraz na wyposażenia posesji w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Reagowali na zanieczyszczenia miejsc użyteczności publicznej, a także zwracali uwagę na niszczenie terenów zielonych i urządzeń użyteczności publicznej. Prowadzili działania związane z właściwym oznakowaniem ulic i przejść dla pieszych, co jest bardzo ważnym aspektem w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Straży Miejskiej brali także aktywny udział w prelekcjach w szkołach i przedszkolach omawiając tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży zarówno w okresie wakacji jak i ferii zimowych. Ponadto w trakcie trwania roku szkolnego mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci
  • młodzieży strażnicy włączyli się aktywnie w program „Bezpieczna Droga do Szkoły” poprzez patrole i kontrolę ruchu w rejonach szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców strażnicy miejscy wielokrotnie pomagali w uruchomieniu pojazdów w przypadku rozładowania akumulatorów w okresach zimowych.

Analiza podejmowanych czynności prewencyjnych

W sumie w 2023r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bogatyni przeprowadzili 3516 interwencji które dotyczyły min.: 1866 interwencji w sprawie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, 131 interwencji w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 162 interwencje dotyczyły obyczajności publicznej, 56 bezpieczeństwie osób i mienia, 43 interwencje w związku z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, 26 interwencji odnośnie niszczenia urządzeń użyteczności publicznej a także w 34 przypadkach mając na uwadze zagrożenie życia i zdrowia doprowadzano osoby nietrzeźwe do miejsc ich zamieszkania. Podejmowano również interwencje w związku z naruszeniami ustawy kodeks wyborczy i przepisami o ochronie zabytków. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariusze Straży Miejskiej kilkakrotnie przyczynili się do ustalenia lub zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku a także osób poszukiwanych których następnie przekazano Policji. Dodatkowo przeszkoleni funkcjonariusze realizowali zadania związane z odłowem bezpańskich psów, kotów a także zagadnieniem związanym z udzielaniem pomocy zwierzętom domowym i dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych: odłowiono, zabezpieczono i przekazano do schroniska i fundacji w sumie 61 zwierząt w tym 49 psów, 9 kotów i 6 innych zwierząt.

W roku 2023 strażnicy miejscy w toku podjętych czynności służbowych nałożyli 1561 mandatów na łączną kwotę 191630 zł. W 664 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego określone w art. 41 Kodeksu Wykroczeń w postaci pouczenia. W 2023 roku prowadzone było 231 postępowań czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zgodnie z art.54 kpow. a w 37 przypadkach interwencje zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Ponadto zostały sporządzone pisemne wystąpienia do instytucji i osób prywatnych o stwierdzonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach infrastruktury drogowej, komunalnej, naruszeniach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz innych zagrożeniach dla ładu i porządku publicznego.

Dyżurni Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni poza świadczeniem pomocy mieszkańcom w zakresie obsługi petentów dotyczących przeprowadzanych interwencji od dnia przekazania monitoringu tj. 4 grudnia 2023r odpowiadają za bieżącą obsługę 64 jego kamer. W wyniku działań podjętych przez obsługę monitoringu ustalono sprawców: uszkodzenia latami miejskiej na terenie targowiska, zanieczyszczenia targowiska fekaliami, uszkodzeń muru oporowego na rzece Miedzianka, kradzieże drzewa, zanieczyszczenia byłego targowiska przy likwidacji pawilonów handlowych a także wywożenia i składowania śmieci na terenie REVITY. Dzięki obsłudze i zaangażowaniu funkcjonariuszy monitoringu podjęto również 34 interwencje zakończone ustaleniem i ukaraniem sprawców wykroczeń.

Działania podejmowane wspólnie z Policją

W ramach zawartego porozumienia strażnicy Straży Miejskiej w Bogatyni wspólnie z funkcjonariuszami Policji wykonywali na terenie miasta i gminy Bogatynia wspólne patrole mieszane. Wspólne służby miały na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego, a także stanowiły znaczne wzmocnienie obsady etatowej miejscowej jednostki Policji. Straż Miejska uczestniczyła także w odbywających się na terenie Miasta i Gminy szeregu zabezpieczeń imprez plenerowych, sportowych, uroczystości przemarszów oraz organizowanych festynów, współpracując w tym zakresie zarówno z Komisariatem Policji w Bogatyni oraz Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu.

Współpraca z innym spółkami miejskim

Na bieżąco prowadzono również współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, gdzie przekazywano informacje o tworzeniu się tzw. dzikich wysypisk, niszczeniu terenów zielonych czy też wycince drzew bez stosownych zezwoleń. W sprawie prowadzenia nielegalnej wycinki drzew oraz kradzieży drzewa materiały przekazywano do prowadzenia dalszych czynności procesowych dla Komisariatu Policji w Bogatyni. W ramach współpracy z BOPSiWR funkcjonariusze Straży Miejskiej 34 krotnie zastępowali kierowców celem transportu posiłków dla osób objętych opieką społeczną oraz dowożenia pracowników socjalnych do podopiecznych. Ponadto strażnicy wraz z pracownikami brali udział w wizjach lokalnych oraz asystowali przy szeregu podejmowanych czynności administracyjnych. W okresie zimowym dokonywano kontroli miejsc możliwego przebywania bezdomnych czyli dostępnych pustostanów oraz rodzinnych ogrodów działkowych pod kątem przebywania osób bezdomnych, bez stałego miejsca zamieszkania czy też osób nieporadnych życiowo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej. Na bieżąco z Wydziałem Spraw Obywatelskich prowadzono współpracę, która polegała na dokonywaniu ustaleń miejsc pobytu. W ramach pomocy i współpracy w związku z obowiązującą ustawą o ochronie ojczyzny funkcjonariusze Straży Miejskiej dwukrotnie brali udział w doręczaniu około 400 wezwań dla kandydatów do obowiązku rejestracji na komisjach wojskowych. Współpracując z MZGK strażnicy prowadzili działania mające na celu zapewnienie właściwego korzystania z lokali i pomieszczeń socjalnych oraz utrzymanie właściwego stanu porządku i czystości przy posesjach komunalnych. Wspólnie z GPO prowadzono liczne działania zmierzające do poprawy stanu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, a w okresie zimowym prowadzono wspólną kampanię zachęcającą właścicieli do odśnieżania i właściwego utrzymywania terenów wokół posesji.

W ramach współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia oraz Radą Miejską pozyskano środki na zakup (po raz pierwszy od założenia Straży Miejskiej) niezbędnych 8 sztuk radiotelefonów do prowadzenia korespondencji służbowej, zakup nowego pojazdu służbowego, wymianę na nowy osprzęt komputerowy co umożliwiło wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji zdarzeń „ E-Mandat”, przeprowadzenia szeregu remontów pomieszczeń socjalnych z wymianą oświetlenia na energooszczędne, a także wymianę wyposażenia i umeblowania pomieszczeń kancelaryjnych.

Główne cele i zadania na 2024 rok

  • Skuteczniejsze przeciwdziałanie tworzeniu się dzikich wysypisk i dalsza poprawa stanu czystości i porządku na posesjach i wspólnotach na terenie miasta i gminy
  • Działania prewencyjne mające na celu zapobieganie niszczeniu terenów zielonych oraz nielegalnych wycinek drzew.
  • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych poprzez ograniczenie wykroczeń z grupy tzw. uciążliwych społecznie: między innymi spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju i przeciwdziałanie aktom wandalizmu min. niszczenia urządzeń użyteczności publicznej.
  • Realizacja zadań wynikających z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia poprzez przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy oraz zakup pakietów laboratoryjnych do pobierania próbek popiołów po spalaniu odpadów.
  • Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w tym naruszeń przepisów dotyczących parkowania pojazdów zgodnie z Ustawą Prawa o Ruchu Drogowym.
  • Podejmowanie działań zmierzających do właściwego oznaczenie i uzupełniania dróg i ulic mającego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wynikających także z Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym
  • Współpraca z Policją oraz innymi podmiotami z zakresie wykonywania przepisów wynikających z obowiązujących aktów prawnych.
  • Aktywny udział w programie „Bezpieczna Droga do Szkoły” i prelekcjach na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez współpracę ze szkołami i przedszkolami.
Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.