W 2023 roku odnotowano znaczący wzrost dynamiki stwierdzonych przestępstw w wybranych siedmiu podstawowych kategoriach (rozboje, bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała) rejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), która osiągnęła poziom 115,49%. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na terenie Miasta i Gminy Bogatynia 55 więcej zdarzeń przestępczych we wskazanych wyżej kategoriach przestępstw.

Z danych powyższych wynika, że ogólna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych zmniejszyła się o 72 co skutkowało uplasowaniem się dynamiki na poziomie 89,74%. Podobna dynamika została osiągnięta w przypadku wszczętych postępowań o charakterze kryminalnym, których wszczęto o 48 mniej niż w roku 2022. Tendencja taka utrzymuję się również, jeśli chodzi o wszczęcia postępowań z 7 podstawowych kategorii (rozboje, bójki i pobicia, kradzieże z włamaniami, kradzieże, kradzieże pojazdów, zniszczenia mienia, uszkodzenie ciała) które z uwagi na dotkliwość są najbardziej zauważalne społecznie, postępowań takich wszczęto o 16 mniej niż w 2022 roku.

Biorąc pod uwagę dwie powyższe tabele określające liczbę stwierdzonych przestępstw w 7 wybranych kategoriach jak również ilość wszczętych postępowań zauważyć należy tendencję spadkową ilości wszczętych postępowań, przy jednoczesnym wzroście ilości przestępstw stwierdzonych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyczyną tego wzrostu jest zmiana przepisów, która podwyższyła kwotę graniczną pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem z 500 na 800 zł, umożliwiając równocześnie potraktowanie kilku podobnych wykroczeń przeciwko mieniu popełnionych w krótkich odstępach czasu jako przestępstwa (jeżeli suma strat przekracza 800 zł). Wpłynęło to zarówno na ilość zgłaszanych czynów kwalifikowanych jako przestępstwa jak i na skuteczność wykrywania i ścigania ich sprawców.

Wykrywalność ogólna sprawców wszystkich kategorii przestępstw w ocenianym okresie ukształtowała się na poziomie 74,15% i była wyższa zarówno od wykrywalności w roku ubiegłym (67,11%) jak i od średniej powiatowej (64,01%). W 2023 roku wskaźnik wykrywalności kryminalnej wyniósł 57,92% i również był wyższy od wykrywalności w roku 2022 (45,27% oraz od średniego wskaźnika powiatowego (53,55%). Natomiast wskaźnik wykrywalności w 7 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych wyniósł 59,08%. Również w przypadku tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw był znacznie wyższy od wskaźnika w roku poprzednim (43,82%), a także od średniego wskaźnika powiatowego (41,73%).

Na gorącym uczynku zatrzymano w 2023 roku 285 osób, natomiast w 2022 roku 228, w tym zakresie dynamika uplasowała się na poziomie 125%.

Na poczet przyszłych kar wobec sprawców stosowano tymczasowe zajęcie mienia ruchomego. Itak, w roku 2023 na wniosek funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Bogatyni, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu zatwierdzili zabezpieczone mienie sprawców na łączną kwotę 35117 zl.

Wykrywalność kategorii przestępstw narkotykowych wyniosła 100%. Liczba zdarzeń związanych z ujawnianiem środków odurzających znacząco wzrosła (dynamika na poziomie 165,45%). Na taki stan rzeczy wpływ ma zwiększenie liczby kierowanych do pełnienia służby na terenie Gminy Bogatynia funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy oraz poprawa skuteczności prowadzonych czynności operacyjnych. 

Znacząco zwiększyła się również liczba środków odurzających usuniętych z rynku. W ubiegłym roku policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie 16,4 grama haszyszu, 409,7 grama marihuany, 2 tabletki ekstazy, 2 rośliny konopi innych niż włókniste oraz 50,5 grama metamfetaminy. W poprzednim roku było to 7,3 grama haszyszu, 338,4 grama marihuany oraz 47,8 grama metamfetaminy.

Przestępczość nieletnich

W analizowanym okresie na terenie gminy Bogatynia ujawniono łącznie 3 nieletnich sprawców czynów karalnych (jedna kradzież z włamaniem i dwie kradzieże). Jest to taka sama liczba jak w roku 2022, kiedy ujawniono dwie kradzieże i jedno posiadanie narkotyków popełnione przez nieletnich.

Wykroczenia

W 2023 roku w dalszym ciągu kontynuowano działania przeciwko sprawcom wykroczeń społecznie uciążliwych. Podejmowano działania zmierzające do ograniczenia występowania wykroczeń społecznie uciążliwych, m.in. poprzez rozpoznanie miejsc szczególnie zagrożonych (w szczególności przez dzielnicowych), kierowanie tam patroli oraz represjonowanie sprawców notorycznie naruszających porządek prawny w tym zakresie.

Podczas każdej podejmowanej interwencji bogatyńscy policjanci, mając na względzie rodzaj popełnionego wykroczenia jak i zachowanie sprawcy (zarówno w trakcie czynu jak i po jego popełnieniu), podejmowali decyzje o sposobie zakończenia służbowych czynności.

Policjant ujawniający wykroczenie, mając na względzie towarzyszące mu okoliczności podejmuje decyzję o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (pouczenia), czy też odstępując od pouczenia, wobec sprawców permanentnie naruszających podstawowe normy prawne na rzecz represji mandatami, bądź wnioskami o ukaranie kierowanymi do Sądu.

W analizowanym okresie na terenie Miasta i Gminy Bogatynia funkcjonariusze ujawnili 1145 wykroczeń (w roku 2022 -1420), za które nałożyli 599 (739) mandatów i zastosowali 333 (334) środki oddziaływania wychowawczego. W pozostałych przypadkach prowadzone były czynności wyjaśniające.

W rozbiciu na poszczególne kategorie wykroczeń wygląda to następująco: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 105 (rok 2022 - 93), przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym - art.65a kw: 9 (4), przeciwko mieniu: 168 (145), przeciwko obyczajności

publicznej 44 (115), przeciwko urządzeniom użytku publicznego 73 (117), przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 55 (56) i przeciwko innym przepisom 691 (890).

Zaobserwowano znaczący spadek ilości ujawnionych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej i urządzeniom użytku publicznego. Tak pokaźne zmniejszenie ich liczby prawdopodobnie wynika z faktu uruchomienia monitoringu miejskiego, który wpływa na sposób zachowania się osób w miejscach publicznych.

W stosunku do roku 2022 zmniejszyła się również ilość prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (908 wobec 984 prowadzonych w roku 2022).

Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W 2023 roku na drogach Miasta i Gminy Bogatynia odnotowaliśmy wyraźny spadek ilości wypadków drogowych. W sumie doszło do 8 zdarzeń tego typu, gdzie rok wcześniej było ich 12, co dało dynamikę na poziomie 66,67%. Co jest najistotniejsze, w trakcie tych zdarzeń nie było ofiar śmiertelnych (w roku 2022 zginęły 4 osoby), natomiast rannych zostało 14 osób, w porównaniu do 10 osób rannych w roku 2022.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost ilości kolizji drogowych, t.j. odnotowano 266 kolizji, w roku poprzednim było ich 220. 

Głównymi przyczynami wypadków drogowych były niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Natomiast najczęstszymi przyczynami kolizji drogowych było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe cofanie oraz nieprawidłowe skręcanie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym elementem jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społeczności lokalnej, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w głównej mierze opiera się na informacjach pozyskiwanych od społeczeństwa z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Pozyskane informacje są sprawdzone przez funkcjonariuszy w trakcie prowadzonego obchodu rejonów służbowych oraz pełnienia służby patrolowej. W 2023 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego mieszkańcy dokonali 1738

(rok 2022 - 922) zgłoszeń, z czego 80 (52) zgłoszeń dotyczyło Miasta i Gminy Bogatynia. Do najczęstszych należało: niewłaściwa infrastruktura drogowa (37 zgłoszeń) i nielegalna wycinka drzew (17 zgłoszeń). Funkcjonariusze potwierdzili 45,8% zgłoszeń (w roku 2022 było to tylko 17,4%). Zarówno znaczny wzrost ilości zgłoszeń jak i procentowy spadek zgłoszeń niepotwierdzonych wskazują na zwiększenie w społeczeństwie świadomości istnienia i użyteczności tego narzędzia. Nadal jednak stosunek zgłoszeń z miasta i gminy Bogatynia do zgłoszeń z całego powiatu jest niewielki. Dlatego w bieżącym roku propagowanie stosowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nadal będzie ważnym zadaniem mającym na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Moja Komenda

Kolejnym przydatnym narzędziem jest aplikacja „Moja Komenda”, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. Aplikacja mobilna została przygotowana w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

„Dzielnicowy Bliżej Nas” to jeden z programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatelami. Dzielnicowy bez wątpienia jest bardzo ważnym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem, są to policjanci tzw. pierwszego kontaktu. Ich zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w swoim rejonie.

Sytuacja kadrowa

W dniu 1 stycznia 2023 roku stan etatowy komisariatu liczył 36 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych. Ilość wakatów policyjnych wynosiła 5. Na początku 2023 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło 3 funkcjonariuszy, a 1 został przeniesiony do pełnienia służby w Zgorzelcu. Zwiększyło to wakat do 9 osób (25%). Zaznaczyć należy, że jeszcze rok wcześniej stan etatowy wynosił 42 osoby i w odniesieniu do niego wakat był na poziomie 36%.

W ubiegłym roku 4 osoby z terenu Miasta i Gminy Bogatynia złożyło podania do służby w Policji, jednak postępowanie kwalifikacyjne pozytywnie zakończyła tylko 1 osoba, która została przyjęta, co zmniejszyło ilość wakatów do 8. Problem niewielkiej ilości kandydatów przechodzących przez wszystkie etapy naboru jest widoczny w całym powiecie, gdyż na 35 aplikacji przyjętych zostało tylko 5 osób. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie ilości kandydatów, którzy przejdą selekcję.

Ostatecznie stan etatowy na dzień 31 grudnia 2023 roku to 36 etatów, z czego 8 to wakaty.

Podobna sytuacja kadrowa jest w całym powiecie zgorzeleckim, gdzie na dzień 31 grudnia 2023 roku było 215 etatów policyjnych, z czego 61 to wakaty.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.