UMiG w Bogatyni, fot. bogatynia.info.plFirmy z naszego terenu mogą otrzymać nawet 120 tys. pożyczki


06.06.2012, o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się konferencja prasowa poświęcona „Wspieraniu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości” – Organizatorem spotkania jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podczas spotkania Organizator przedstawi informacje nt. funduszu pożyczkowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oczekiwanym rezultatem udzielanych przez KARR S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu zgorzeleckiego jest wymierna poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie zgorzeleckim, w którym na dzień 29 lutego 2012r. wskaźnik bezrobocia ukształtował się na poziomie 13,7%. Jest on nieznacznie wyższy od wskaźnika ogólnokrajowego (13,5%), jak i wskaźnika dla województwa dolnośląskiego (13,6%).

Celem jest złagodzenie problemów rynku pracy poprzez udzielanie wsparcia finansowego w postaci pożyczek małym przedsiębiorcom działającym na terenie w/w powiatu. Pożyczki będą adresowane zarówno do przedsiębiorców już działających, jak i do tzw. starterów.

Fundusz ma możliwości udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, dla których dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania jest utrudniony. Jednym z problemów rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zgorzeleckim są małe zasoby lokalnego kapitału pieniężnego, którego gestorzy byliby zainteresowani rozwijaniem działalności gospodarczej w sferze MSP, jak również wysoki koszt zwrotnego kapitału inwestycyjnego pochodzącego z banków.

Realizacja projektu ułatwi przedsiębiorcom dostęp do kapitału i pobudzi ich aktywność w zakresie inwestowania. Działania te tworzyć będą warunki do powstawania nowych miejsc pracy i utrzymania dotychczasowych, sprzyjać będą skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych jak i osiąganiu trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej małych przedsiębiorców
z terenu powiatu zgorzeleckiego. Fundusz Pożyczkowy KARR S.A. dostarczy kapitału rozwojowego tym najmniejszym firmom, które pozostają poza sferą zainteresowania banków komercyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2004 - 2014”. Dokument ten określa cele strategiczne Powiatu – za priorytet uznano cyt. „Wysoki poziom aktywności gospodarczej”, a etapem na drodze do jego osiągnięcia jest „Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości”.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. Gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrument wsparcia w postaci pożyczek dla MSP współfinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z Funduszu Pożyczkowego przeznaczone są na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą lub realizujących przedsięwzięcie finansowane ze środków pożyczki na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Pożyczki mają charakter obrotowy i inwestycyjny. Ze środków pożyczki mogą być finansowane:

- zakupy środków trwałych, maszyn i urządzeń, towarów handlowych, materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

- koszty remontów i modernizacji lokali użytkowych,

- koszty zakupu gruntów i nieruchomości,

- inne uzasadnione koszty działalności.

Ze środków pochodzących z pożyczki nie mogą być finansowane wydatki o charakterze konsumpcyjnym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000,00 zł, a maksymalny okres spłaty pożyczki to 5 lat. Oprocentowanie 5,91%-8,91% uzależnione jest od stopy referencyjnej, której podstawą jest tzw. stopa bazowa /określona w Komunikacie KE/ obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, powiększona o marżę, a prowizja w wysokości 1%-3% potrącana jednorazowo przy wypłacie pożyczki.

Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i ustanowienia na jej podstawie właściwego zabezpieczenia. Fundusz dopuszcza szereg zabezpieczeń zarówno na majątku własnym pożyczkobiorcy jak i osoby trzeciej. Podstawowym i obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco, wraz z którym stosowane są m.in. poręczenie wekslowe, umowa przewłaszczenia, hipoteka, poręczenie funduszu poręczeń, cesja wierzytelności z rachunku lokaty terminowej oraz inne uzgodnione przez strony formy zabezpieczenia.

Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału oraz ustalenie indywidualnego harmonogramu/ np. przy występowaniu sezonowości/.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów.

Wnioski o pożyczkę należy składać w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27. Wnioski można składać osobiście, pocztą tradycyjną, usługą kurierską.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 • maksymalna kwota pożyczki – 120.000,00 zł
 • maksymalny okres udzielenia pożyczki – 5 lat
 • zdolność do spłaty pożyczki

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ZABEZPIECZEŃ

 • weksel własny in blanco – obligatoryjnie
 • weksel poręczony przez poręczycieli
 • umowa przewłaszczenia
 • poręczenie Funduszu Poręczeń
 • cesja wierzytelności
 • umowa przelewu wierzytelności
 • hipoteka

WYSOKOŚĆ I RODZAJ OPŁAT

 • stałe odsetki w wysokości stopy referencyjnej, której podstawą jest tzw. stopa bazowa obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, powiększona o marże/ określone w Komunikacie KE/
 • oprocentowanie 5,91%-8,91%
 • prowizja w wysokości 1%-3% potrącana jednorazowo przy wypłacie pożyczki

Źródło: UMiG Bogatynia/KARR

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.