Opinia Komisji do Spraw Obywatelskich i Rozwoju wyrażona przed głosowanie Rady Miejskiej była negatywna. W dokumencie, który opublikował radny Dominik Zawada możemy przeczytać, że wniosek nie wyczerpuje znamiona merytorycznych.

Jak pisaliśmy wczoraj radni nie przyjęli uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Bogatyni oraz w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Bogatyni do właściwych organizacji związkowych celem przedstawienia opinii. Tym samym pomysł likwidacji Straży upadł. Przed głosowaniem komisja ds. obywatelskich Rady Miejskiej wydała negatywną opinię.

W ocenie komisji uzasadnienie autora inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie rozwiązania Straży Miejskiej w Bogatyni nie wyczerpuje znamion i podstaw merytorycznych do uruchomienia powyższej procedury. Nie zawiera także wskazań dla poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta i gminy Bogatynia oraz ich mienia. Nie wskazuje również sposobu realizacji zadań przypisanych dotychczas w Straży Miejskiej, a zakreślonych w ustawie o strażach gminnych. Trudno więc wyobrazić sobie, kto miałby przejąć te zadania do realizacji po likwidacji jednostki. Jedno z uzasadnień zawarte w inicjatywie uchwałodawczej, a dotyczące ograniczenia środków z budżetu gminy Bogatynia na działalność Straży Miejskiej z przeznaczeniem na ewentualne inne cele nie wpłynie na bezpieczeństwo publiczne, ale z pewnością ograniczy możliwości operatywnych działań w zakresie zagrożeń środowiskowych, wandalizmu, estetyki miasta i obsługi inwestycji monitoringu miejskiego. Członkowie komisji wielokrotnie zwracali uwagę na potrzebę zaktywizowania działań Straży Miejskiej, poprawę stosunków międzyludzkich w jednostce, głębszą analizę zaistniałych negatywnych zjawisk podniesionych między innymi w uzasadnieniu inicjatywy uchwałodawczej pod kątem pilnego wyjaśnienia relacji pomiędzy Komendantem Straży Miejskiej a pracownikami wobec podnoszonych przez nich uwag i wniosków. Zwracano także uwagę na temat konieczności wyjaśnienia relacji pomiędzy pracodawcą jakim dla Straży Miejskiej jest Burmistrz. W trakcie oceny powyższej inicjatywy komisja zwróciła uwagę także na incydentalne i niezgodne z przepisami prawa zachowanie niektórych pracowników Straży Miejskiej wobec powierzonego im mienia oraz wykonywanie czynności służbowych w ramach podejmowanych interwencji. Przywołane sprawy nie mogą jednak stanowić podstawy do fizycznej likwidacji jednostki. Z uwagi na powyższe komisja wyraża pogląd, że przed podejmowaniem tak drastycznych działań należy w trybie pilnym podjąć działania w kierunku programu naprawczego poprzez wyjaśnienie przyczyn niedomagań i niskiej efektywności pracy poprzez zmianę stylu i organizacji pracy.

Dodatkowo komisja wnosi o przedłożenie przez Burmistrza informacji na temat kontroli i audytów przeprowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni (audytorzy, Komisja Rewizyjna) oraz przez instytucje zewnętrzne - Policja, Prokuratura. Komisja nie wyklucza również konieczności pozyskania opinii ze stronny Policji na temat dotychczasowej współpracy i jej efektów ze Strażą Miejską w Bogatyni.

W wyniku głosowania /1 głos ,,za", brak głosów wstrzymał się", 6 głosów „przeciw"/ powyższy projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii komisji.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.