Urząd Miasta i Gminy przysłał do naszej redakcji uwagi Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do protokołu Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 3 sierpnia 2020 r. Poniżej publikujemy w całości treść pisma.

 

[Czytaj także: Burmistrz chce pozwać "Samozwańczy Autorytet Bogatyni"]

Bogatynia, 06 sierpnia 2020 roku

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

Dotyczy protokołu Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Na podstawie § 70 ust.2 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia wnoszę uwagi co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli z analizy wykonania budżetu za 2019 rok dotyczącego:

1. Dochodów z podatków i opłat lokalnych.

2. Dochodów ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

3. Wpływu poprawy systemu informatycznego urzędu i uszczelnienia systemu podatkowego na wielkość zrealizowanych dochodów.

Z przedstawionego protokołu wynika, że Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej składał się z 7 członków, jednakże kontrola została przeprowadzona przez 5 członków, co nie zostało odnotowane w protokole. Tym samym 2 członków Zespołu Pani Barbara Otrociuk i Pan Piotr Kawecki nie brało udziału w pracach komisji, niniejszy fakt nie został odnotowany w protokole przez osoby sporządzające ten dokument.
Przedstawiony protokół jest niespójny, nierzetelny i jest nieadekwatny do założonego zakresu kontroli przytoczonego powyżej, a wynikającego z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Komisja Rewizyjna nie odniosła się do tematyki określonej w szczegółowym zakresie kontroli, wykraczając za to poza zakres kontroli, dokonując analizy tematów bez zasięgnięcia merytorycznych wyjaśnień i nie bazując na dokumentach a szczątkowa analiza wykonania budżetu zawiera elementarne błędy merytoryczne. Należy w tym miejscu wskazać, iż treść ustaleń przedmiotowego protokołu jest sprzeczna m.in. z oceną wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2019 r. dokonaną przez wyspecjalizowany organ kontroli i nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Dowodem na powyższe wadliwości protokołu jest choćby fakt, iż rzekomo na niewykonanie  dochodów miały wpływ m.in. niewykonane dochody z wycinki drzew przy planowanej kwocie 1.278.080,00 zł. Tymczasem dochody zostały wykonane z nadwyżką, albowiem wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 1.817.270,50 zł . Z powyższego wynika, że dochody zostały przekroczone, a sformułowany wniosek jest nie tylko nieprawdziwy i wskazuje na brak rzetelności w działaniach Komisji Rewizyjnej.

Z kolei niewykonanie w 100% dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, nie świadczy o słabej znajomości rynku nieruchomości w Gminie Bogatynia, przez osoby odpowiedzialne za to zadanie. Wpływ na niniejszą sytuację mają inne elementy, które oddziaływają na rynek nieruchomości. Należy podkreślić, iż wielu czynników ma wpływ na pewne zachowania i procesy rynkowe. Popyt na nieruchomości praktycznie jest uzależniony od lokalnych inwestorów, a nie tylko od działań promujących sprzedaż przez Gminę. Domeną firm, które zainwestowały w naszej gminie było przede wszystkim wykorzystanie nieruchomości z przeznaczeniem na budowę obiektów handlowych, które nasyciły już rynek lokalny. Na przestrzeni lat zaobserwowano brak zainteresowania inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi na produkcję i inną działalność komercyjną niż handel. Duży wpływ na taki stan rzeczy miały: mały wzrost dochodów, wysoki poziom cen, brak zaufania do sektora finansowego i niepewność pracy. Popyt na nieruchomości mieszkaniowe zależy również od wielu czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, psychologicznym, demograficznym itp. Wielu młodych ludzi po zdobyciu wykształcenia nie wraca do Bogatyni, gdyż nie widzi tu możliwości dalszego rozwoju zawodowego i osobistego, co w znacznej mierze przyczynia się do malejącego zainteresowania nabyciem nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. W dzisiejszych czasach nawet inwestor który zapewniał o chęci nabycia działki inwestycyjnej (wartość 1 950 000,00 zł.) nie przystąpił do przetargu mimo, że procedurę sprzedaży rozpoczęto na jego prośbę. Nadto nasza Gmina nie budziła jak do tej pory i nie budzi od szeregu lat zainteresowania deweloperów, budujących budynki mieszkalne.

Stwierdzenie Komisji Rewizyjnej zawarte w wynikach kontroli, iż ujawniono szereg nieprawidłowości jest zbyt daleko idące, a jednocześnie należy podkreślić, iż jest sprzeczne ze stanem faktycznym i prawnym. Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w ostatniej części protokołu wyjaśniam co następuje.
Stawiany przez Komisję Rewizyjną zarzut doprowadzenia do utraty płynności spółki Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. przez obecny organ wykonawczy jest bezpodstawny.
W roku 2019, mimo dramatycznej sytuacji Gminy spowodowanej koniecznością spłaty kilkunastu milionów zobowiązań wymagalnych, GZMK otrzymał dopłaty na pokrycie straty w wysokości - 250.000,00 zł (załącznik nr 1) .
W latach 2007-2019 spółka otrzymała od jedynego właściciela - Gminy i Miasta Bogatynia, łączną kwotę 5.369.672,00 zł tytułem dopłat na pokrywanie strat , wykazując jednocześnie w planach finansowych ujemną różnicę między przychodami i kosztami.
Z opracowań audytorskich sporządzonych w roku 2019, jak również z analizy sprawozdań finansowych spółki za lata 2016-2019 wynika, że Gminny Zarząd Mienia Komunalnego posiada ujemne kapitały własne oraz nie regulował terminowo swoich zobowiązań, głównie publicznoprawnych . Część zobowiązań sięga roku 2009. Rażący jest fakt wysokich kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 130% przychodów a także brak podejmowania przez prezesa działań zmierzających w kierunku restrukturyzacji. Ze względu na fakt, że spółka jako niezależny byt prawny była niewypłacalna od kilku lat i kwalifikowała się do podjęcia decyzji o jej upadłości. W przypadku niezłożenia wniosku o upadłość spółki z o.o., istniało realne zagrożenie poniesienia przez prezesa, odpowiedzialności za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem na gruncie art. 299 KSH.
Z tego powodu, prezes spółki złożyła wniosek o upadłość, nie informując uprzednio o tym fakcie właściciela, w imieniu którego występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
Aspekt wysoce nierentownej działalności spółki podnoszony był wielokrotnie w latach ubiegłych. Niebezpieczeństwo utraty płynności wskazywane było w opiniach biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy. Już z protokołu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z września 2009 roku jednoznacznie wynika, iż działalność podstawowa spółki zamykała się stratą od roku 2004, co wskazuje na brak opłacalności prowadzonej działalności. Przepisy art.233§1 ustawy Kodeks spółek handlowych stanowią, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki . Problem narastał w kolejnych latach czego dowodzi wynik skumulowanej straty prezentowanej w załączniku, wynoszącej na koniec 2019 roku 1.372.059,58 zł (przy kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł).
W związku ze znacznym wzrostem zadłużenia w 2018 roku, władze gminy zostały zobligowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową do ograniczenia wydatków bieżących i przedstawienia propozycji z tym związanych. W piśmie z dnia 4 kwietnia 2018 r. będącym odpowiedzią ówczesnego burmistrza na wezwanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyjaśnienia jednoznacznie wskazują na zamiar likwidacji spółki GZMK.
Mając powyższe na uwadze, bezzasadne jest określenie, że to Burmistrz Wojciech Błasiak doprowadził do upadłości Spółkę - Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. , albowiem jej sytuacja finansowa była tragiczna od lat, a jej funkcjonowanie było utrzymywane znacznymi dofinansowaniami z budżetu gminy, a więc z pieniędzy podatników, nie zaś z dochodów własnych spółki. Sytuacja finansowa spółki była przedstawiana co roku na sesjach Rady Miejskiej i w żadnej z ostatnich trzech kadencji rady, ani sama rada, ani radni nie podjęli żadnych działań odnośnie restrukturyzacji bądź poprawy finansowej spółki.
Jednocześnie informuję, że analiza przyczyn utraty płynności GZMK, nie była przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej w okresie 27.07-03.08.2020 r. – członkowie komisji nie wnioskowali o wydanie dokumentów w przedmiotowym zakresie, zaś ustalenia w tym zakresie stanowią raczej subiektywną ocenę nieznanej radnym sytuacji niż obiektywne ustalenia faktów.
Dowodzą tego poniższe wskazania, z którymi trudno polemizować.

Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest fakt złożenia do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Z protokołu sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej wynika, że procedura likwidacji spółki wszczęta została przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, co oczywiście jest nieprawdziwe bowiem zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym to zarząd jako organ wykonawczy spółki odpowiedzialny jest za prowadzenie jej spraw, a także za reprezentowanie spółki. Natomiast, w myśl art. 21 ustawy prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na powyższe, w dniu 20.11.2019 r. do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy został złożony przez Prezes Zarządu Panią Katarzynę Bartkowiak wniosek o ogłoszenie upadłości spółki GZMK sp. z o.o. Działanie to nie było konsultowane z burmistrzem ani radą nadzorczą spółki, które to organy nie podjęły żadnych wiążących stanowisk w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Reasumując należy wskazać, iż zarzuty wobec działalności Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni i tym samym burmistrza, zawarte w protokole pokontrolnym sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej są bezzasadne. Dokumenty przywołane powyżej nie zostały uwzględnione przez Komisję Rewizyjną przy formułowaniu tez, iż to burmistrz ponosi odpowiedzialność za „utratę płynności finansowej spółki”.

Nadto wskazać należy, iż nieprawdziwe i niezasadne są stawiane burmistrzowi zarzuty związane z rzekomą odpowiedzialnością za nieprzekazywanie środków za lokale komunalne do wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.737) właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Ponadto jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W większości wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada swój procentowy udział i dlatego też zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów zaliczek na fundusz remontowy i fundusz bieżący, co znajduje odzwierciedlenie co roku w budżecie gminy.
Zarządcy nieruchomości przedkładają do tutejszego urzędu podjęte przez właścicieli nieruchomości wspólnej uchwały, w których wyszczególnione są stawki z tytułu wnoszonych co miesiąc zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy oraz na bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym koszty zarządu.
W roku 2019 wszystkie wymagalne płatności były realizowane zgodnie z terminem zapłaty. W związku z powyższym Gmina Bogatynia co miesiąc regularnie odprowadzała zaliczki na bieżące utrzymanie nieruchomości, fundusz remontowy i z tego tytułu nie posiadała żadnych zaległości wobec zarządców budynków oraz pozostałych współwłaścicieli danej nieruchomości. Prywatni właściciele nie pokrywają zaliczek na fundusz bieżący i remontowy za Gminę.
Nie wiem skąd lub od kogo Komisja Rewizyjna pozyskała taką informację gdyż zakres kontroli w Wydziale Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych nie obejmował tematu dotyczącego regulacji zaliczek na fundusz remontowy i bieżący celem utrzymania części wspólnych nieruchomości. W temacie tym nie skontrolowano i nie zweryfikowano dokumentów obejmujących zarzuty w przedmiotowej sprawie. Tym samym ustalenia protokołu są w tym zakresie dowolne i subiektywne oraz nie poparte materiałem źródłowym i wynikają z błędnej oceny stanu faktycznego i prawnego występującego w tej kwestii.
Zobowiązania Gminy Bogatynia wobec jakichkolwiek wspólnot mieszkaniowych wynikają wyłącznie z zaległości Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dostarczanych mediów na potrzeby lokali komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot, który jest pośrednikiem pomiędzy dostawcą mediów a lokatorem. Gospodarka finansowa MZGK nie jest realizowana przez Burmistrza MiG Bogatynia, lecz dyrektora zakładu budżetowego.
Jej podstawą jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem gminy Bogatynia. Ponadto na realizację zadań urząd przekazuje do jednostki co miesiąc dotację przedmiotową na bieżące funkcjonowanie. W bardzo dużym stopniu przychody MZGK zależą od regularnych wpłat najemców lokali komunalnych, zarówno z tytułu czynszu jak i mediów. Należy nadmienić, iż lokatorzy nie wywiązują się z regulowaniem należytych opłat.
W związku z powyższym prowadzone są działania windykacyjne oraz postępowania sądowe i komornicze, które trwają nawet kilka lat. Zaznacza się, że obecne zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych dotyczy przede wszystkim lat 2012-2019 i przekroczyło na koniec roku 2019 kwotę 2.300.000,00 zł.

Kolejny zarzut, iż Gmina posiada środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w kwocie ok. 3,5 mln zł, z tytułu podatku naliczonego w wyniku realizacji inwestycji „Budowa otwartego basenu kąpielowego położonego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej” w 2018 roku, jest chybiony i bezpodstawny w całości.
Powyższe stwierdzenie wynika z braku podstawowej wiedzy oraz chęci zrozumienia przez członków Komisji, zasad rozliczania podatku VAT z prowadzonej inwestycji (będącej przedmiotem postępowania prokuratorskiego), mimo wielokrotnie czynionych prób wyjaśnienia zasad oraz przyczyn braku wnioskowania o zwrot bezpośredni podatku VAT, których członkowie Komisji z sobie tylko znanych przyczyn nie usiłowali nawet zrozumieć.

Gmina Bogatynia do dnia kontroli wykonania budżetu za 2019 r. prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bogatyni nie zwracała się do Urzędu Skarbowego o zwrot należnego jej podatku VAT z uzasadnionych przyczyn, tj:
- brak pozwolenia na budowę „Otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
- brak kompletu oryginałów faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały zapłacone – dokumenty zostały przekazane do Wydziału CBŚP w Jeleniej Górze co potwierdza protokół przekazania PK I WZ Ds.20.2018 z dnia 13.02.2019 r.
- brak kompletnej dokumentacji potwierdzającej odbiór wykonanych prac (np. dziennika budowy, protokołów odbioru robót).

W związku z powyższym urząd nie dysponuje kompletną dokumentacją, która zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT w ciągu 60 dni warunkuje zwrot podatku.

Ponadto informuję, iż kwota należnego Gminie podatku VAT wynikająca z deklaracji VAT-7 na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.950.887,00 zł . W 2019 r. pomimo wpływów ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływów z najmu i dzierżawy Gmina nie odprowadzała należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT, odliczając go od wskazanej nadwyżki. Na dzień 31.12.2019 r. podatek VAT widniejący na deklaracji VAT- 7 Gminy wynosi - 2.495.111,00 zł .

Kwota należnego Gminie podatku VAT za 2019 rok tj. 3.500.000,00 zł wskazana w protokole Komisji Rewizyjnej nie znajduje uzasadnienia w żadnej ewidencji , a przedłożone do kontroli na wniosek Komisji dokumenty nie zostały uwzględnione.

Dodatkowo pragnę podkreślić, że nie wydawano polecenia w zakresie wyłączenia zasilania elektrycznego pomp znajdujących się na otwartym kąpielisku w Bogatyni.

Wyłączone zostało jedynie oświetlenie niecek basenu w celu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a więc i to ustalenie Komisji jest nieprawdziwe.

Przedmiotem obecnej kontroli Komisja Rewizyjna nie było otwarte kąpielisko w Bogatyni, wobec czego zdziwienie budzi fakt, iż przywołuje się wartość uszkodzonych urządzeń bez sprawdzenia i udokumentowania oraz bez podstawowej wiedzy.
Wbrew nieuzasadnionym zarzutom Komisji uzyskano efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia środków budżetowych na funkcjonowanie administracji samorządowej, gdyż dokonano zmian organizacyjnych, zlikwidowano stanowiska pracy, które nie były zasadne i celowe w ich dalszym utrzymaniu. Przykładowo przed zmianą organizacyjną funkcjonowały stanowiska kierownika kancelarii, zastępcy kierownika kancelarii, kierownika biura rady miejskiej, kierownika biura burmistrza, naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego obecnie wszystkie te obowiązki przejął naczelnik wydziału administracyjnego wraz ze swoim zastępcą. Porównując rok 2019 do 2018 pod kątem wynagrodzenia osobowych pracowników, Urząd zaoszczędził 1.789.690,90 zł , zaś z tytułu wynagrodzenia bezosobowego tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło zaoszczędzono kwotę 336.063,79 zł . (załącznik zestawienie wydatków na administrację publiczną w latach 2016-2019).

Należy w tym miejscu wskazać, iż RIO już w kadencji poprzednich władz Gminy wskazało na konieczność redukcji kosztów Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, a poprzedni burmistrz zadeklarował wobec RIO znaczącą redukcję zatrudnienia z czego się nie wywiązał.

W odniesieniu do stwierdzenia w protokole ,,Należy zauważyć że obowiązujący schemat organizacyjny w części nie został oparty na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wyjątki stanowiskowe stwarzają kolizje kompetencyjne oraz zawyżają średnie wynagrodzenie
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.’’, nie jestem w stanie w żaden sposób się ustosunkować, gdyż Komisja Rewizyjna nie sprecyzowała, nie wyjaśniła, nie uszczegółowiła i nie prosiła o wyjaśnienia na czym mają polegać te nieścisłości w schemacie organizacyjnym i o jakie kolizje kompetencyjne chodzi. Wskazanie Komisji Rewizyjnej należy więc oceniać jako subiektywne oraz nieadekwatne do stanu istniejącego.

W zakresie porównania kosztów funkcjonowania administracji samorządowej do kosztów ponoszonych przez sąsiednie gminy wskazuję, że Gmina nie ma obowiązku wzorowania czy też porównywania stanowisk i wynagrodzeń do jakichkolwiek innych urzędów. Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Regulamin wynagradzania oparty na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenia są ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wbrew twierdzeniom Komisji Rewizyjnej znacząco ograniczono koszty administracji w budżecie, gdyż porównując rok 2019 do 2018 różnica wynosi - 3.119.414,51 zł.  

W zakresie zmniejszenia liczby stanowisk pracy Komisja Rewizyjna nie wskazuje co rozumie pod pojęciem ,,znaczącego’’ zmniejszenia liczby stanowisk niemniej jednak wskazuję, iż w dniu objęcia stanowiska przez obecnego burmistrza liczba osób zatrudnionych wynosiła 155 a na dzień dzisiejszy 139.  

Wyjaśniając kwestie naboru na stanowiska pracy wskazuję, że na każde stanowisko, na które było wymagane ogłoszenie o przeprowadzonym konkursie, taki konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa (co w poprzednich latach nie było przestrzegane w Urzędzie, osoby były zatrudniane bez wymaganego konkursu, beż żadnych kwalifikacji, bez odbycia służby przygotowawczej, bez zdawania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą bez złożenia ślubowania, co w ostatnim okresie czasu było doprowadzane do stanu zgodnego z prawem).

Wymagania stawiane kandydatom do pracy są wskazywane zgodnie z zakresem czynności na dane stanowisko pracy, a celem każdego pracodawcy jest dobór jak najlepszych pracowników pod kątem kwalifikacji i umiejętności. To Burmistrz zgodnie z wyłączną kompetencją ustawową decyduje jakie kwalifikacje pracowników są niezbędne w kierowanym przez niego urzędzie. Kontestowanie tego bez jakiejkolwiek kompetencji po stronie komisji jest bezpodstawne i niezrozumiałe, albowiem Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do oceny polityki kadrowej w zakresie oczekiwanych kwalifikacji pracowniczych, chyba że za tym stanowiskiem Komisji stoją partykularne interesy pewnych radnych.

W zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych nikomu nie utrudniano dostępu do pracy. Każdy kandydat może ubiegać się o zatrudnienie. W dotychczas przeprowadzonych naborach nie zgłosiła się żadna osoba, która legitymowałaby się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na chwilę obecną w urzędzie procent osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 2,25 %, przy czym wskazać należy, że nie każda osoba niepełnosprawna chce czy też ma obowiązek przedłożyć takie orzeczenie nawet jeśli je posiada. Informacja o niepełnosprawności jest daną wrażliwą, a niekiedy nawet intymną i żaden pracownik nie musi wykazywać swojej niepełnosprawności.

Zazwyczaj osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przedkładają do kadr stosowne orzeczenie ze względu na dodatkowe uprawnienia pracownicze, np. dodatkowy urlop, zaś osoby ze stopniem lekkim w zasadzie nie posiadają żadnych uprawnień pracowniczych, a tym samym nie przedkładają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co nie oznacza, że takich osób w urzędzie nie ma.

W mojej ocenie, w obecnej kadencji (20 miesięcy) udało się w znaczący sposób uzyskać założone efekty ekonomiczne w zakresie oszczędności wynikających ze zmiany struktury organizacyjnej urzędu. Na potwierdzenie niniejszego stanu należy uznać, iż w tak krótkim okresie wydatki na wynagrodzenia osobowe uległy diametralnemu zmniejszeniu.

Ocena dokonana przez Komisję Rewizyjną nie znajduje odzwierciedlenia w faktach i dokumentach. Nie poproszono w powyższych tematach o wyjaśnienia Sekretarza Gminy.

Twierdzenie, że odmawiałem odpowiedzi na pytania, bądź wydawałem polecenia, aby pracownicy nie udzielali odpowiedzi jest bezpodstawne i nieprawdziwe.

Zgodnie z § 68 ust.2 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia jako dowód może być wykorzystywane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zaznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. W Protokole Nr 2/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. brak jest jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie przedstawionych wyników kontroli.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 70 ust.1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, Zespół Kontrolny sporządza protokół kontroli, który otrzymują: przewodniczący rady, kierownik jednostki kontrolowanej - w tym przypadku burmistrz i komisja rewizyjna. Zdziwienie i zaskoczenie budzi fakt, iż dokument błyskawicznie trafił do sieci i został zamieszczony ze skandalicznym i zmanipulowanym komentarzem przez portal www.bogatynia24tv., który to również czynnie uczestniczył, na wniosek jej przewodniczącego, w nagrywaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego otwartego kąpieliska w Bogatyni.

Komisja Rewizyjna przyjęła najwyraźniej założenia, aby tematy interesujące opinię publiczną przedstawić w sposób sensacyjny, wygłaszając tezy które w żaden sposób nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, dokumentacji i dowodach.

Kontrola była przeprowadzona w sposób nierzetelny, niezgodnie z zakresem kontroli, a przekazanie protokołu z kontroli do podpisu osobom kontrolowanym odbyło się z rażącym naruszeniem podstawowych zasad. Pracownikom urzędu nie dano czasu na przeanalizowanie zapisów protokołu, wniesienie uwag, żądając na dokumencie podpisu osób, które składały wyjaśnienia, bądź „u których była Komisja Rewizyjna”. W protokole brak przywołania konkretnych dokumentów, na których oparto wnioski z kontroli. Nie dano możliwości wyjaśnienia i odniesienia się do kontrowersyjnych zapisów, ponadto nie zostały przyjęte żadne argumenty. Dlatego też, w mojej ocenie, wyniki kontroli są nieprawdziwe, podobnie jak zarzuty o rzekomej niechęci do udostępniania dokumentów radnym.

Wszystkie wnioskowane w sposób zgodny z przepisami i kompetencjami komisji dokumenty zostały udostępnione przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających choćby z tajemnicy skarbowej. Tym samym zarzut dotyczący tego aspektu również jest nieprawdziwy.

Jako kierownik jednostki kontrolowanej, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, osoba bezpodstawnie oskarżana o rzekome nieprawidłowości, mam pełne prawo wnieść uwagi co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli, co też czynię, wskazując na wadliwość i nierzetelność przedmiotowego protokołu Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Błasiak

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #7 Do burmistrza 2020-08-13 09:27
Panie Blasiak robisz nas kierownikami i rodziny nasze fikcyjnie zatrudniamy żeby kasa się zgadzała ty też dostaniesz podwyżkę będziemy głosować też jak pan burmistrz będzie kazał inaczej się nie dogadamy.Pozdrawiam Radny gminy Bogatynia
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #6 koli koli bęc 2020-08-12 16:31
No...autorzy kontroli,może riposta,słowo wyjaśnienia,polemika,choć małe "ale"..Cóż,kiedy podpisuje się kartkę podsuniętą przez innego autora ,to i trudno o reakcje! ŻENADA !
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #5 Mamywasdosyć 2020-08-12 08:43
Cytuję Ona:
Współczuje Pany. Jestem wieloletnim kontrolującym, znającym doskonale temat samorządu.
Czekałam na pana wyjaśnienia. Poziom radnych jest żenujący.
Nie wiem czy starczy Panu sił aby nadal naprawiać sytuacje w gminie. Obniżenie pensji, nagonka i brak absolutorium nie pomaga. Wstyd, ze rada składa się z ludzi bez elementarnej wiedzy. Jednak jak sadze wiedza nie na znaczenia, przecież chodzi o utracone układy, zawyżone wynagrodzenia ...koniec tej gminy jest bliski. Wytrwałości - ale nie za wszelka cenę

Miejmy nadzieję, że służby działają i niektorzy radni pogrzmielowi, przed czasem pokończą swoje kadencje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #4 mieszkanka 2020-08-12 06:14
Gdzie was do koryta dopuścić? Zostaleś radnym ,aby do koryta się dostać? Taki wasz poziom wlaśnie!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+24 #3 Ona 2020-08-11 14:26
Współczuje Pany. Jestem wieloletnim kontrolującym, znającym doskonale temat samorządu.
Czekałam na pana wyjaśnienia. Poziom radnych jest żenujący.
Nie wiem czy starczy Panu sił aby nadal naprawiać sytuacje w gminie. Obniżenie pensji, nagonka i brak absolutorium nie pomaga. Wstyd, ze rada składa się z ludzi bez elementarnej wiedzy. Jednak jak sadze wiedza nie na znaczenia, przecież chodzi o utracone układy, zawyżone wynagrodzenia ...koniec tej gminy jest bliski. Wytrwałości - ale nie za wszelka cenę
Cytować | Zgłoś administratorowi
-15 #2 Błysk 2020-08-11 05:48
Nie [xxx]ziel burmistrzu, i tak nie będziemy tego czytać bo nic nie zrozumiemy a już nam wytłumaczono o co chodzi! Swoje wiemy lepiej, jest nas armia. Jak zombi idziemy po swoje. A po nas choćby potop
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #1 Jeden radny 2020-08-10 20:27
Blasiak musisz nas dopuścić do koryta inaczej masz prze[xxx]ne u nas radnych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Kto będzie chciał …

18-09-2020 Wyświetleń:1081 6 Komentarzy

VI Rajd Turystyczny …

18-09-2020 Wyświetleń:210 1 Komentarz

Szachowy sukces na m…

18-09-2020 Wyświetleń:149 Brak komentarzy

Placówki edukacyjne…

18-09-2020 Wyświetleń:1587 5 Komentarzy

Carrefour kontynuuje…

18-09-2020 Wyświetleń:918 Brak komentarzy

Pościg za motocykli…

18-09-2020 Wyświetleń:347 Brak komentarzy

Zamknięte przedszko…

17-09-2020 Wyświetleń:2794 8 Komentarzy

Były skarbnik Bogat…

17-09-2020 Wyświetleń:2175 12 Komentarzy

Trzeci nowy dom dzie…

17-09-2020 Wyświetleń:623 Brak komentarzy

Nowy (p.o.) burmistr…

17-09-2020 Wyświetleń:1183 Brak komentarzy

Światowy Dzień Syb…

17-09-2020 Wyświetleń:1023 10 Komentarzy

Kino KADR zawiesza d…

17-09-2020 Wyświetleń:588 1 Komentarz

sobota, wrzesień 19, 2020