Krzysztof Witkowski, były już Główny Specjalista sprawujący funkcję Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz jako certyfikowany specjalista psychoterapii przysłął do nas swoje stanowisko w sprawie odrzucenia przez Radę Miejską Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

[Czytaj także Komentarz Adama Balcera w "sprawie programów"Jeden program przyjęty, drugi odrzucony]

Szanowna Redakcjo,

w związku z dwukrotnym odrzuceniem przez Radnych Rady Miejskiej projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019, jako były już Główny Specjalista sprawujący funkcję Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień serdecznie dziękuję Państwu za rzetelne zrelacjonowanie Mieszkańcom Gminy przebiegu sesji Rady Miejskiej z dnia 05.06.2019 r. oraz z dnia 12.06.2019 r., podczas których przedstawiony projekt Programu nie spotkał się z aprobatą Radnych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę zarówno Redakcji Lokalnego Portalu Informacyjnego Bogatynia.info.pl, jak i Mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia na kilka istotnych kwestii, które z mojej perspektywy powinny zostać uwzględnione przy opracowywaniu strategii na rzecz miejskiej polityki przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Bogatynia.

Przede wszystkim, jako były pracownik funkcyjny, dotychczas zajmujący się zagadnieniem przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, oraz jako certyfikowany przez Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Psychoterapii Uzależnień w dalszym ciągu nie pozostaję obojętny na prowadzenie działań na rzecz minimalizowania zjawiska narkomanii w Gminie Bogatynia.

Dostrzegam potrzebę kontynuacji celów, wynikających z poprzedniego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018, które zostały wprowadzone w życie i które przynosiły wymierne efekty. Niestety:

  • nagła likwidacja Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29 bez uprzedniego podania ani to do publicznej wiadomości, ani - przede wszystkim- do wiadomości osób uzależnionych, które podjęły niełatwą próbę powrotu do trzeźwości i w tym punkcie otrzymały niezbędną pomoc terapeutyczną - powodów zamknięcia punktu oraz miejsca, gdzie mogą kontynuować terapię,
  • nieopracowanie takiego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019, który miałby szansę zostać zaakceptowany przez Radę Miejską bez konieczności narażania Gminy na funkcjonowanie bez jakiegokolwiek planu przez większą część roku,
  • deprecjonowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy - chociażby w postaci nieprzedstawienia opinii publicznej przez władze Gminy rezultatów wynikających z przeprowadzonych w 2018 r.:

- Konferencji „Narkomania Nie Zna Granic", do których należą m.in. deklaracja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sfinansowaniu szkolenia dla Policji i Straży Miejskiej oraz dla Pedagogów w zakresie przygotowania do realizacji programu profilaktyki selektywnej FreD goes net skierowanego do młodych osób w wieku 14-21 lat oraz indywidualnego, krótkoterminowego programu terapeutycznego CANDIS skierowanego do osób powyżej 16 roku życia mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu, czy zarekomendowania potrzeby przeprowadzenia w Bogatyni badań ESPAD,

- realizowanych przeze mnie akcji profilaktycznych typu "Twórczy Nie - Zależni. Wciąga Nas Twórczość. Narkotyki Nie." czy "Hip - hop w wolnej chwili", które to akcje zostały pozytywnie ocenione przez młodzież i pedagogów

- oraz dokonania oceny tych przedsięwzięć wyłącznie w kontekście niepotrzebnego wydatku Gminy skutecznie, w mojej ocenie, przekreślają szanse na stworzenie Programu takiego, jaki w sposób rzeczywisty odzwierciedlałby aktualne potrzeby Gminy, kojarzonej w Polsce jako fabryka metamfetaminy oraz miejsce o najwyższym wskaźniku przyjęć osób uzależnionych od narkotyków do lecznictwa stacjonarnego.

Podkreślenia wymaga, że podczas konferencji „Narkomania Nie Zna Granic’’, w której uczestniczyli najznamienitsi polscy eksperci w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a także obecny Pełnomocnik do Spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Pan Adam Balcer potwierdzona została celowość opracowanej z moim udziałem i realizowanej przez Gminę Bogatynia dotychczasowej polityki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. Obecny na Konferencji Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zilustrował wskaźniki przyjęć osób uzależnionych do lecznictwa stacjonarnego, w roku 2016 z lecznictwa stacjonarnego skorzystało 290 uzależnionych Bogatynian. Dane za 2016 rok ukazały sześciokrotne przekroczenie danych krajowych w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Zaprezentowane podczas konferencji wskaźniki potwierdziły potrzebę nie tylko dalszego funkcjonowania, ale wręcz rozwoju utworzonego w 2016 roku Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który z początkiem br. nagle i bez zapowiedzi zakończył swoją działalność. Już chociażby z tego względu zaproponowany w tym roku projekt Programu, nieuwzględniający reaktywacji działania tak potrzebnego miejsca jak przedmiotowy Punkt oraz nieodnoszący się do rzeczywistych potrzeb w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Bogatyni nie powinien zostać przyjęty.

Aby mogło stać się inaczej, niezbędne byłoby, jak się zdaje, najpierw rzetelne przeprowadzenie oczekiwanych od zawsze badań ESPAD a następnie podsumowanie dotychczasowych działań i realizacji programów z lat ubiegłych oraz wyciągnięcie z nich należytych wniosków na przyszłość, co do chwili obecnej również nie nastąpiło. Nie mogę zgodzić się z tym, aby przedstawiony opinii publicznej podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 26.03.2019 r. obraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. ukazywał wszystkie podjęte działania w tym zakresie - wbrew twierdzeniom prelegentów, przedstawione informacje nie pochodziły bowiem ze sprawozdania poprzedniego Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii, czyli od mojej osoby. Co więcej, na okoliczność, że nie było to pełne sprawozdanie, zdaje się wskazywać również sam Pan Pełnomocnik Adam Balcer podczas składania przedmiotowego sprawozdania, mówiąc w kontekście analizy wydatków i dokumentów na realizację Programu w zeszłym roku, że „(...) ciężko mi na to odpowiedzieć bo po dokładnej analizie tych wydatków, będziemy wiedzieli jak to naprawdę wyglądało'".

Pan Pełnomocnik odniósł się co prawda do konieczności przeprowadzenia badań, wskazując podczas sesji w dniu 26.03.2019 r., że „(...) trzeba przeprowadzić badania, to jest jakby oczywiste i nawet skierowałem takie pismo do Pana Burmistrza o to żeby przeprowadzić takie badania (...), dla potrzeb Bogatyni te badania można potem skorelować z ESPADEM czyli z badaniami, które są robione obowiązkowo przez Krajowe Biuro ds.

Przeciwdziałania Narkomanii a dalej - zapewniał o nowej jakości Programu na 2019r., wskazując, że: ,, Abyśmy te programy, gminne programy opierali o bardzo szeroką ilość specjalistów oraz zaangażowanych placówek, mówię tutaj o Ośrodku Sportu i Rekreacji, mówię też tutaj o Bogatyńskim Ośrodku Kultury, mówię tutaj też o szkołach, o nauczycielach, pracownikach socjalnych, mówię też o radnych oczywiście bo uważam, że te programy gminne jeśli chodzi o przeciwdziałanie uzależnieniom powinni być wszyscy zaangażowani dlatego, że do tej pory one były robione ekspercko - czyli siadała jedna osoba, taki program pisała i ten program jakby został wcielony w życie’’. Proszę Państwa, no nie da się tego zrobić jednoosobowo’ ’. Podkreślenia wymaga jednak w tym kontekście, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie ma obowiązku robienia badań ESPAD i wszelką inicjatywę w tym zakresie należy rozpatrywać jako troskę Gminy o wdrożenie sprawdzonego już w Polsce europejskiego programu badań ankietowych w szkołach celem dobrania i wdrożenia najbardziej adekwatnych form profilaktyki uzależnień, o czym podczas dwukrotnego prezentowania Radzie Miejskiej na czerwcowych sesjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Pan Pełnomocnik Adam Balcer nie wspomniał, a co musiało jednak zostać wychwycone przez Radnych, skoro w rezultacie przedstawiony Projekt spotkał się z dwukrotnym odrzuceniem przez Radnych.

Wbrew twierdzeniu Pana Pełnomocnika powody merytoryczne dwukrotnego odrzucenia projektu przez Radnych wskazywane były Panu Pełnomocnikowi podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 12.06.2019 r., która obradowała na godzinę przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej.

Po części odniósł się do nich również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Artur Oliasz w cytowanej w Państwa tekście pt. „Jeden program przyjęty, drugi odrzucony” wypowiedzi, w której stwierdzono, że „do programu było wiele zastrzeżeń, znowu powstały błędy, ten program jest nieczytelny i opracowany zbyt ogólnie”. Z zarzutami tymi w pełni się zgadzam, jak już wspomniałem, Program powinien bowiem przede wszystkim zakładać adekwatne do zbadanych potrzeb cele, do których priorytetowo należą:

  • przeprowadzenie badań ESPAD na populacji młodzieży oraz dodatkowych badań na dorosłej populacji mieszkańców Gminy Bogatynia,
  • realizacja celu, jakim jest „zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej’’.

W tym kontekście pragnę wskazać również, że z końcem maja 2019 r. na ręce Radnych złożyłem pisemne obszerne stanowisko odpowiadające na szereg zarzutów, czynionych w kierunku mojej osoby podczas sesji w dn. 26.03.2019 r., zawierające jednak także gros informacji, umożliwiających dokonanie pełnego podsumowania realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia w 2018 r. Ponadto, składałem też zastrzeżenia do tegorocznego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia - jeszcze przed przystąpieniem do głosowania nad jego przyjęciem podczas Sesji Rady Miejskiej w dniach 5 i 12 czerwca br. wszystko po to, aby mimo niesprawiedliwego potraktowania mojej osoby jako byłego już Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Gmina Bogatynia w dalszym ciągu mogła kontynuować ustalone podczas zeszłorocznej konferencji „Narkomania Nie Zna Granic’’ strategie na rzecz minimalizowania zjawiska narkomanii na trójstyku, jak również działania na rzecz Mieszkańców Bogatyni zarówno w kwestii zapewnienia ciągłości pomocy osobom już uzależnionym, jak również w odniesieniu do szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Za Państwa pośrednictwem apeluję więc zarówno do twórców nowego programu, jak i do Radnych Rady Miejskiej Bogatyni o rozwagę i opracowanie programu konkretnego, którego realizacja rzeczywiście wiązać będzie się z pomocą osobom uzależnionym i ochroną przed dalszym wzrostem zjawiska narkomanii w Gminie Bogatynia - z uwzględnieniem dotychczasowych działań, podjętych w tym zakresie.

(...)

Z wyrazami szacunku Krzysztof Witkowski

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

-1 #20 Ewa 2019-10-01 09:00
Przez lata nie było widać, żeby ktoś chciał z uzależnionymi zrobić porządek. Szkoły prowadziły pogadanki, z których niestety niewiele wynikło. I kiedy ktoś chciał pokazać problem, nagle źle. Wielu środowisk się nie zmieni, bo są ludzie, którzy zamiast rozmawiać, wolą oskarżać. Tekst, jak dla mnie, przydługi, ale przeczytałam kilka razy i myślę, że coś jest na rzeczy
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #19 Doman 2019-07-08 08:29
To ten Pan od Hałda Jazz?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #18 Rita 2019-07-07 21:49
Dziadek bezwstydny! Precz !Gmina na tobie zaoszczędzi milion PLN rocznie!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #17 dziadwidmo 2019-07-07 21:47
Dziadek,kasy nabraleś eksternistycznie ,nikt cię w pracy nie widział,kasę brałeś duża,spadaj łobuzie!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #16 Od grzmiela 2019-07-07 08:53
Cytuję Mieszkaniec:
Ludzie od grzmiela kwiczą jak świnie przed ubojem

Sam dołączysz niedługo do stada kwiczących.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #15 Obserwator 2019-07-07 07:17
Cytuję Mieszkaniec:
Ludzie od grzmiela kwiczą jak świnie przed ubojem

Przeszkadzają ci co kwiczą, a nie przeszkadzają ci co całymi wydzaiłami zostali obsadzeni w urzędzie z nadania grzmiela, a tamci nie kwiczą i mówią, że oni sami stołki sobie obsadzili.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #14 Mieszkaniec 2019-07-07 06:13
Ludzie od grzmiela kwiczą jak świnie przed ubojem
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #13 Pedagog 2019-07-06 18:59
W szkołach nic nie było, żadnej profilaktyki, tylko puste słowa usztego gnoma.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+18 #12 Paniusia 2019-07-06 14:49
Czlowieku, przeciez ciebie wiecznie w biurze nie bylo. Ojcowie i matki zwracajac sie o pomoc nie uzyskały nic od tej instytucji. Masakra . Narkomania sie tylko rozplenila w szerszym zakresie. Rodzice i narkomani pozostali tylko sobie
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #11 Suchypijak 2019-07-06 11:31
Kto przeją domek przy dawnym Twardowski. Tam chodziłem na terapię.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Trenerzy FA Bogatyni…

22-09-2020 Wyświetleń:178 Brak komentarzy

Włamał się do dom…

22-09-2020 Wyświetleń:2280 10 Komentarzy

Warsztaty rzeźbiars…

21-09-2020 Wyświetleń:349 Brak komentarzy

Turniej Piłki Nożn…

21-09-2020 Wyświetleń:285 Brak komentarzy

Od jutra (21.09.2020…

20-09-2020 Wyświetleń:3007 8 Komentarzy

Relacja z IV Edycji …

20-09-2020 Wyświetleń:618 1 Komentarz

Święto kina w Sien…

20-09-2020 Wyświetleń:657 5 Komentarzy

Kto będzie chciał …

18-09-2020 Wyświetleń:5274 44 Komentarzy

VI Rajd Turystyczny …

18-09-2020 Wyświetleń:559 1 Komentarz

Szachowy sukces na m…

18-09-2020 Wyświetleń:393 1 Komentarz

Placówki edukacyjne…

18-09-2020 Wyświetleń:2923 5 Komentarzy

Carrefour kontynuuje…

18-09-2020 Wyświetleń:1738 Brak komentarzy

środa, wrzesień 23, 2020