Do radnych Bogatyni wpłynęło pismo żądające kontroli m.in. w sprawie basenu. Tekst podpisany jest przez kilka osób, m.in. byłych wiceburmistrzów Jerzego Stachyrę i Zbigniewa Szatkowskiego oraz byłego sekretarza gminy Daniela Fryca.

Pismo zostało rozesłane również do lokalnych redakcji oraz do wrocławskiej prokuratury. To już kolejne zawiadomienie w sprawie budowy basenu. Treść pisma w całości poniżej. 

Bogatynia, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatynia wg czytelnie złożonych podpisów wraz z podanymi adresami zamiesazkania.

Radni Rady Miejskie w Bogatyni w liczbie 21 za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni Pana Krzysztofa Peremickiego

W związku z udokumentowaniem przez nas, mieszkańców MiG Bogatynia - współtworzących z mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową,  szeregu niezgodnych z prawem działań ze strony: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni – Krzysztofa Peremickiego oraz Organu wykonawczego Gminy Bogatynia -  Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - Andrzeja Grzmielewicza, na szkodę samorządu Bogatyni żądamy od Rady Miejskiej w Bogatyni – Organu kontrolnego w Gminie, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia:

  Kontroli, celem wyjaśnienia okoliczności nie przekazania Radnym Rady Miejskiej w Bogatyni przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni - Krzysztofa Peremickiego treści - przesłanej Radzie za jego pośrednictwem - orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finasów publicznych przy RIO we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 r. Sygn. Akt RKO.WR.711.1.2018, w którym Komisja uznała Andrzeja Grzmielewicza winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych wymierzając mu kary nagany za te nadużycia, co było niezgodne z treścią art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114). Fakt nie przekazania Radnym treści w/w orzeczenia, pomimo przekazania Radzie jego treści przez RKO przy RIO za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej – Krzysztofa Peremickiego, stanowi podejrzenie popełnienia przez Krzysztofa Peremickiego (funkcjonariusza publicznego) przestępstwa z art. 276 ustawy – Kodeks karny - tj. przestępstawa  polegajcego na ukryciu dokumentu, którym nie miał on prawa wyłącznie rozporządzać;

  kontroli: zgodności z prawem, celowości i gospodarności wydatkowania środków budżetowych w związku z realizacją umowy o roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: “Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni” wobec nastepujących okoliczności:

- w następtstwie udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (działającego w imieniu Gminy Bgatynia) zamówienia publicznego zarejestrowanego pod nr IZO.271.14.2017.TM, Gmina Bogatynia podpisała z firmą: SWIMMINGPOOLS-Baseny Aftanas Grażyna z siedzibą w Bielawie (58-260) umowę o roboty budowlane kompleksowej realizacji zadania pn.: “Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni. Zakres przedmiotu zamówienia, opisany szczegółowo w SIWZ oraz dokumentacji stanowiących jego integralną część, potwiedzony następnie treścią zawartej pomiędzy stonami umowy objął m.in.: wykonanie kmpletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji , uzgodnień, opinii oraz budowę otwartego kąpieliska w Bogatyni.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia wyniosło: 9 458 700,00 zł brutto.

W warunkach przetargowych tego postępowania, zdefiniowanych zarówno: w SIWZ jak i treści projektu umowy, Gmina Bogatynia zakreśliła wymagany (zatem nieprzekraczalny) termin wykonania zadania na dzień 30.05.2018 r.  A w przypadku nieterminowej realizaji przedmiotu umowy, przewidziano naliczanie kar umownych, liczony za każdy dzień zwłoki w wysokośći 2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Pomimo, że przedmiot zamówienia nie został zakończony w wymaganym przez Gminę terminie tj. do 30.05.2018 r., roboty budowlane na obiekcie wciąż trwają. Na dzień zatem 20 sierpnia 2018 r. zwłoka wykonawcy wynosi 81 dni roboczych – co stanowi podstawę do naliczenia 182% (przy czym w SIWZ zakreślono max wysokość kary tj. do 100% wynagrodzenia ryczałtowego brutto).

Kara za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia nie jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia – wbrew treści SIWZ i zawaretej umowy, naliczana i egzekwowana  od wykonawcy co jest jawnym naruszaniem prawa w tym zasady wyrażonej na gruncie Utawy prawo o zamówieniach publicznych tj. zasady równego traktowania oferentów. Stanowi również uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu zmowy prztargowej na tym zadaniu inwestycyjnym.

Burmistrz MiG Bogatynia – Andrzej Grzmielewicz, podpisuje natomiast kolejne aneksy do zawartej umowy obejmujące ich treścią: zmianę terminu realizacji  przedmiotu zamówienia jak I zwiększenia wkoty wynagrodzenia na tym zasadniu, co  jest sprzeczne z prawem.

Z informacji, oficjalnie przekazywanych za pośrednictwem Skarbnika Gminy Bogatynia w obecności Burmistrza MiG Bogatynia, w trakcie wywiadu udzielanego TVK Bogatynia, wynika, że na realizację tego zadania inwestycyjnego wydatkowano z budżetu Gminy Bogatynia kwotę ponad: 16 600 000,00 zł brutto. Wydatkowano zatem, niezgodnie z przepisami prawa tj. przepisów Ustawy prawo  zamówień publicznych,  kwotę 7 146 300,00 zł brutto ponad ustalone wynagrodzenie ryczałowe  zaoferowane rzez Wykonawcę w następstwie przeprowadzonego zamówienia publicznego – przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie bowiem z treścią przepisu arty. 140 Ustawy – Prawo zamówień publicznych : “Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, natomiast zgodnie z treścią art. 144 cyt. Ustawy “Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w treści  ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub SIWZ okaz określił warunki takiej zmiany“.  Informujemy, że Burmnistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Andrzej Grzmielewicz, działający w toku tego postępowania w imieniu Gminy  Bogatynia nie dopuścił  możliwość takich zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym i treści SIWZ dla tego zamówienia.

Zatem, obecne działania Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawach opisanych powyżej, wypełniają znamiona czynów bezprawnych - przestępczych na szkodę intersu zarządzanej przez Niego Gminy Bogatynia.

  Mając całkoształt opisanych działań i czynów na uwadze, a w odniesieniu do realizowanego zadania pn. ”Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni” udokumentowanych niezgodnych z prawem działań ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia na szkodę Gminy Bogatyni wskazananych powyżej jak i stwierdzonej samowoli budowlanej na tym zadaniu, czego następstwem była konieczność zapłaty ze środków publicznych kary administracyjnej, żądamy wszczęcia przez Radę Miejską w Bogatyni – za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej – kontroli w w w/w sprawach, do czego zobowiązuje Radę przepis art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Nie podjęcie przez Radę Miejską w Bogatyni kontroli, w szczególności  co do zgodności z prawem, celowości i gospodarności wydatkowania środków budżetowych w związku z realizacją przez Gminę Bogatynia umowy o roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: “Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”, stanowić może popełnienie przez Radnych przestępstw indywidualnych z art. 231 k.k. na szkodę Gminy Bogatynia.

Wnosimy jednocześnie o publiczne odczytanie niniejszego żądania w trakcie posiedzenia  najbliżeszej Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni celem poinformowania opinii publicznej o treści niniejszego żądania.  

        Z poważaniem

 

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #21 Sprawiedliwy 2018-08-27 13:01
Mnie nikt się nie pytał czy chcę rozliczać kogokolwiek za ten basen. Prawda jest taka, że potężne pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Trzy miesiące basen będzie otwarty a pozostałe 9 miesięcy trzeba będzie opłacać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #20 jagiello 2018-08-27 09:06
Żadnej kontroli nie będzie, gdyż się dziad do błędu nie przyzna. Wszyscy do urn, pogonić to dziadostwo.2
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #19 Janek 2018-08-25 11:24
Najgorzej jest nie robić nic. Trzeba się zmobilizować i przerwać te bagno. Długi gminy, wodociągów, GPO szybko rosną. A winnych niema. Bez rozsądnego gospodarza czeka nas ruina. Ja na wyborach porę Panią Dorotę. I apeluje do wszystkich, idźcie na wybory. Starajmy się coś zmienić na lepsze w naszej Bogatyni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #18 Ryszardgt 2018-08-24 16:26
Cytuję Julek:
A wiecie, że jest tylko jeden sposób by oderwać ich od koryta? Pójść na wybory! Głosować. Wszyscy! Tylko tak kupione głosy utoną w morzu innych! Do urn!

no i na kogo mamy głosować?

obecny niedobry, były sekretarz?, były wiceburmistrz?, były wiceburmistrz z sld?, była przewodnicząca rady? oni wszyscy już byli
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #17 Workw 2018-08-24 00:36
Tragedia
Cytować | Zgłoś administratorowi
+22 #16 AndrzejG 2018-08-24 00:34
Mieszkańcy Bogatyni, obudźcie się!!! Burmistrz mydli Nam oczy nowym basenem wybudowanym wbrew prawu, ciągnąć Gminę w dół i zadłużając ją jeszcze bardziej.... W Bogatyni potrzebne są zmiany!!! Nie pozwólmy Grzmielewiczowi zniszczyć tego miasta.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+23 #15 Julek 2018-08-23 17:04
A wiecie, że jest tylko jeden sposób by oderwać ich od koryta? Pójść na wybory! Głosować. Wszyscy! Tylko tak kupione głosy utoną w morzu innych! Do urn!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #14 Kacper 2018-08-23 16:27
Kto ma tę kontrolę przeprowadzić?Przecież oni zawsze otrzymywali gotowe protokóły do podpisu.Tym razem może być gorzej,bo trzeba podpisać się pod wałkami. Dietę należy traktować jako wynagrodzenie za pracę, więc do roboty wałkonie.Żadna łacha,i tutaj zaczynają się schody przemożni reprezentanci tumanionego ludu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #13 Bogatynianin76 2018-08-23 14:05
EJ! BYLI PANOWIE BURMISTRZOWIE I SEKRETARZYKU KAŻDY Z WAS MA GRUBO ZA USZAMI WSZYSCY MACZALIŚCIE ŁAPSKA ZWIĄZANE Z POCZĄTKIEM BUDOWY AQAPARKU.
A TERAZ WIELKIE HALO PRZED WYBORAMI? ZA WAS TEŻ TRZEBA SIĘ ZABRAĆ!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+25 #12 Aldona 2018-08-23 10:20
Nareszcie ktoś odważny nie dał się zastraszyć i oficjalnie bierze się za tę bandę. Tak trzymać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Nie ma zakazu, był …

15-10-2019 Wyświetleń:1087 9 Komentarzy

Transgraniczne zapob…

15-10-2019 Wyświetleń:293 3 Komentarze

Bogatynianin Mistrze…

15-10-2019 Wyświetleń:608 2 Komentarze

9. Noc Kultury w Ży…

15-10-2019 Wyświetleń:120 Brak komentarzy

Śmiertelny wypadek…

15-10-2019 Wyświetleń:2250 Brak komentarzy

Skradziono rower Pol…

15-10-2019 Wyświetleń:274 Brak komentarzy

Areszt za liczne wł…

15-10-2019 Wyświetleń:695 1 Komentarz

Wydziały poznikały…

14-10-2019 Wyświetleń:669 7 Komentarzy

Opłakany stan tabli…

14-10-2019 Wyświetleń:337 Brak komentarzy

Jak głosowano na bo…

14-10-2019 Wyświetleń:2175 9 Komentarzy

Bogatynia stawia na …

14-10-2019 Wyświetleń:1644 13 Komentarzy

W Bogatyni niska fre…

13-10-2019 Wyświetleń:3001 8 Komentarzy

środa, październik 16, 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies