Radni ustalą miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza. Proponowane.ją najwyższe stawki.

Plakat wyborczy, fot. archiwum 

Nowi radni muszą podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Planowana jest pensja w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - w kwocie 10.430,00 zł;

2) dodatek funkcyjny - w kwocie 3.450,00 zł;

3) dodatek specjalny - w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, tj. w kwocie 4.164,00 zł.

Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Rada gminy zobowiązana jest do ustalenia wynagrodzenia Burmistrza w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie określa maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza oraz wysokość maksymalnego poziomu stawki dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza zgodnie Rozporządzeniem uzależnione jest od wielkości gminy.

Propozycje kształtuje się dla gminy takiej jak Bogatynia (o wielkości od 15000 do 100000 mieszkańców) w maksymalnej wysokości 10.430,00 zł,  natomiast maksymalna stawka dodatku funkcyjnego wynosi 3.450,00 zł. Rozporządzenie wskazuje, że Burmistrzowi przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

- Wskazane powyżej składniki wynagrodzenia są elementami obowiązkowymi, które powinny zostać uregulowane w uchwale rady gminy w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Burmistrzowi jako pracownikowi samorządowemu przysługuje, również, o ile spelnia warunki, dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiagnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Według naszych wyliczeń dotąd burmistrz zarabiał ok. 250 tys. rocznie brutto, czyli ok 21 tys. miesięcznie i jest dopiero 4 w rankingu najlepiej zarabiających samorządowców - Rosną zarobki urzędników i prezesów (ranking).

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.