17 listopada 2019 r. do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.  w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

 

O zamiarze zwolnienia radnego Filipa Barbachowskiego było głośno we wrześniu tego roku. Radni nie wyrazili jednak na to zgody (pisaliśmy na ten temat w artykułach Rada Miejska wypowie się czy można zwolnić radnego Barbachowskiego oraz Radni solidarni z radnym Barbachowskim).

Na jednej z wrześniowych sesj Rady Miejskiej radni podjeli decyzję w sprawie wyrażenia odmowy na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. Zgodnie z ustawą o samorządzie rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której ten radny jest członkiem. Rada może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego. Radny jest pracownikiem Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni od 2010 roku. W BWiO zaczynał karierę jako maszynista Według oświadczenia majątkowego za 2018 radny zajmuje stanowisko kierownika Działu Realizacji Remontów i Konserwacji z pensją 148 tys. zł rocznie. 

BWiO zaskarżyło uchwałę do sądu administracyjnego. Rada Miejska jednak wnosi o oddalenie skargi. Temat będzie poruszany na najbliższej sesji Rady Miejskiej 27 listopada. 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni złożyły wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Filipem Barbachowskim. (...) W uzasadnieniu swojego wniosku skarżący wskazał, iż ze względu na złą jakość pracy Pana Filipa Barbachowskiego zobligowany był rozwiązać z nim stosunek pracy. Bez znaczenia dla treści wniosku był fakt, iż Pan Filip Barbachowski jest radnym Rady Miejskiej w Bogatyni - możemy przeczytaż w uzasadnieniu.

W dniu 09 września 2019 r. Rada Miejska w Bogatyni podjęła uchwałę, w której odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż okoliczności, na które powołuje się skarżący były pozorne i są związane z wykonywanym przez radnego mandatu w radzie. Wielokrotnie radny występował z wnioskami (interpelacje bądź zapytania) o podanie warunków zatrudnienia Prezesa Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w spółce, jak i też o jego kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie realizacji przez spółkę celów działalności zgodnie z ustawą o zbiorowym zabezpieczeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Radny Filip Barbachowski złożył nawet skargę na działalność Burmistrza twierdząc, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie - czytamy w dokumencie. 

z całym uzasadnieniem możemy zapoznać się tutaj.

Kategoria: Aktualności