Jutro na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rani ponownie przegłosują odrzucone kilka dni temu programy profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. 

12 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni zajmą się podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019. Oba programy (teraz w wersji poprawionej) zostały odrzucone przez radnych na poprzedniej sesji - pisaliśmy o tym w artykułach Radni odrzucili programy, czy słusznie? i Komentarz Adama Balcera w "sprawie programów".

Podjęta będzie również uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie z nową ustawą samorządową z 2018 roku do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Zgodnie z założeniami uchwały grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy, może wystąpić do Rady Miejskiej w Bogatyni z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekt zaopiniowany przez burmistrza (7 dni) trafi od obrady Rady.

Kategoria: Aktualności